Pokyny pro provoz MŠ od 1. 9. 2021 vzhledem ke COVID-19

31.8.2021

POKYNY PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. 9. 2021 VZHLEDEM KE COVID-19


Pokyny pro provoz mateřské školy týkající se hygienických a protiepidemických opatření vychází z doporučení MŠMT a MZd. Jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám naší MŠ.

Obecné informace:

 • zákonný zástupce dítěte nahlásí učitelkám případné změny v kontaktech (telefonní čísla, e-mailové adresy),
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do mateřské školy,
 • během dne sledují učitelky zdravotní stav dětí, zdali nevykazují symptomatické příznak virového infekčního onemocnění,
 • pohyb zákonných zástupců v budově mateřské školy je omezen na dobu nezbytně nutnou (předání a vyzvednutí dítěte).


Hygienická pravidla:

 • v šatnách dětí si zákonný zástupce při příchodu dezinfikuje ruce (dezinfekce budou připraveny v dávkovači),
 • dítě si po příchodu do třídy 20-30 sekund myje ruce vodou a mýdlem,
 • preventivně budou všechny prostory často a intenzivně větrány,
 • denně se provádí důkladný úklid a dezinfekce povrchů a předmětů,
 • rodiče vstupují do mateřské školy v RESPIRÁTORU,
 • dítě má ve skřínce připravenou roušku v igelitovém sáčku,
 • pokud dítě vykazuje při příchodu příznaky onemocnění, není vpuštěno do třídy,
 • pokud se příznaky vyskytnou během dne, je zákonný zástupce ihned kontaktován a dítě si bezodkladně z mateřské školy vyzvedne,
 • do doby vyzvednutí pobývá dítě v izolační místnosti za doprovodu dospělého,
 • o dalším postupu rozhoduje praktický lékař dítěte, kterého rodič následně kontaktuje.


Školní stravování:

 • dětem nebude umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů, nádobí, nápojů, pečiva, nalévání polévky, apod.).


Úplata za předškolní vzdělávání:

 • pokud bude dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí,
 • pokud dojde k uzavření mateřské školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZd v délce delší než 5 dnů provozu, úplatu stanoví ředitelka poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.


Screeningové testování:

 • plošné testování není zacíleno na děti docházející do mateřské školy,
 • povinné testování se netýká zaměstnanců mateřské školy.


Děkuji všem za spolupráci a respektování výše uvedených pokynů.

Bc. Ilona Močičková, ředitelka školy